sestdiena, 2014. gada 23. augusts

TDA Sprigulītis #
...rokās meitenēm ir koklīte - ar visām stīgām - stilizēta, maza izmēra, kā rekvizīts!!!
* Darba Balss / 05.09.1981

Koncerts sporta kompleksā* Darba Balss / "Ar dancīti piecēlos"/ 28.06.1977* Darba Balss / 12.09.1981
 =====================
«Ādaži» un «Ķekava» Adisabebā 
Pēc tāliem ceļiem

Mūsu republikas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi viesojās Āfrikā. Rīgas rajona kolhoza «Ādaži» Tautas deju ansamblis «Sprigulītis» un «Ķekavas» lauku kapela piedalījās PSRS dienās Etiopijā. Par to norisi stāsta Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības prezidija priekšsēdētāja vietnieks Andris TRAUTMANIS: — Mūsu viesošanās brālīgajā Etiopijā sākās Oktobra svētku priekšvakarā ar piedalīšanos šim notikumam veltītā svinīgā sarīkojumā Nacionālajā teātrī Adisabebā. Koncerta pirmajā daļā uzstājās Etiopijas dziesmu un deju ansamblis, otrajā — «Ādažu» dejotāji un «Ķekavas» dziedātāji un mūziķi. Viņu programma bija internacionāla: latviešu dejas un dziesmas mijās ar krievu, ukraiņu, baltkrievu un moldāvu dejām un dziesmām. Publika mūsu priekšnesumus uzņēma ļoti atsaucīgi. Adisabebā bija iekārtotas latviešu grafikas, plakātu, dzintara rotaslietu un bērnu zīmējumu izstādes, kā arī plaša informatīva fotoizstāde par mūsu republiku. Izrādīja dokumentālās filmas, kas etiopiešiem sniedza plašus priekšstatus par Rīgu, Latviju, par mūsu lielajiem Dziesmu svētkiem Mežaparkā. Etiopijas radio katru dienu atskaņoja mūsu atvestās skaņuplates — skanēja Doma ērģeles, muzicēja pūtēju orķestris «Rīga». . . Un daudzviet etiopieši latviešu mūziku dzirdēja, klausoties VEF tranzistorradio «Spīdola». Etiopijā uzturējās arī mūsu republikas delegācija, ko vadīja Latvijas mežsaimniecības un mežrūpniecības ministra vietnieks Jānis Vanags, kā arī mūsu biedrības aktīvistu grupa, kurā bija dažādu nozaru pārstāvji. Kopā ar mums tālajā Āfrikas zemē ciemojās kosmonauti Valerijs Roždestvenskis un Oļegs Makarovs. «Ādažu» un «Ķekavas» mākslinieciskās pašdarbības dalībnieki koncertēja arī Etiopijas revolūcijas varoņu centrā. Sajūsminātie revolūcijas veterāni latviešu jauniešiem pateicībā pasniedza ziedus. Viņi tos turpat piemiņas centrā nolika pie pieminekļa, un šis žests īpaši aizkustināja etiopiešus. Latvijas māksla valdzināja, tādēļ Etiopljas televīzija un laikraksti mums veltīja lielu uzmanību. Ciemu dienās mums bija daudz draudzīgu, interesantu tikšanos ar etiopiešiem. Latvijas delegāciju pieņēma Adisabebas mērijā, jaunatnes un sieviešu apvienībās, Visetiopijas zemnieku asociācijā un citur. Mums bija izdevība iepazīties ar kādu lauksaimniecības kooperatīvu, ar nacionālo parku — šķietami bezgalīgu savannu, kas pāriet džungļos, ar tās bagātīgo dzīvnieku pasauli. Visās sarunās, vienalga, kur tās notika, etiopieši izrādīja lielu interesi par dzīvi mūsu valstī un pauda vēlmi tālāk stiprināt draudzību starp Etiopiju un Padomju Savienību. Tagad priekšdienās gaidīsim Etiopijas dziesmu un deju ansambļa atbildes vizīti mūsu valstī un arī Rīgā.
«Ādaži» un «Ķekava» Adisabebā
1981.11.26 Dzimtenes Balss
Stāstījumu pierakstīja A. Markss
=======================
TDA "Sprigulītis"
* Darba Balss / 13.03.1984

* Darba Balss / 13.03.1984


* Padomju Jaunatne / 26.01.1985

TDA "Sprigulītis"
VJETNAMA, TĀLĀ UN TUVĀ 

Kad 1977. gadā Rīgā dibinājām draudzības biedrības «PSRS un Vjetnama» nodaļu trīsdesmito Padomju Savienībā — mums pat sapņos nerādījās, ka jau pēc astoņiem gadiem pārstāvēsim savu republiku PSRS dienu ietvaros šajā tālajā zemē. Vjetnamieši jau sen vēlējušies nodibināt partnerattiecības ar mūsu republiku un konkrēti Kuangnamas—Danangas provincei ar Latviju un Danangas pilsētai ar Rīgu. Tādēļ, kaut arī pati Draudzības dienu atklāšana notika Hanojā (draudzības mītiņš, koncerts), to galvenie pasākumi noritēja Danangā un tās apkaimē. Jau paši pirmie soļi uz Danangas zemes liecināja par to, cik esam gaidīti, cik rūpīgi saimnieki gatavojušies mūs uzņemt. Krāšņi ziedi, visur lozungi vjetnamiešu un krievu valodās, sirsnīgā uzņemšana Draudzības biedrības «Vjetnama un PSRS» Danangas nodaļā un ne tikai tur. PSRS dienu dalībnieki Vjetnamā bija oficiālā republikas delegācija LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieka Viktora Krūmiņa vadībā, kā arī tūristu grupa Draudzības biedrības «PSRS un Vjetnama» Rīgas nodaļas priekšsēdētāja vietnieka Tālivalža Sauta vadībā, kuras sastāvā bija kolhoza «Ādaži» Tautas deju ansamblis «Sprigulītis» un Ogres rajona kultūras nama vokāli instrumentālais ansamblis «Ornaments». Plašā koncertprogramma iepazīstināja vjetnamiešus ar Latvijas un citu padomju republiku tautu dziesmām un dejām. Koncertā skanēja arī kara gadu dziesmas un Raimonda Paula dziesmas, kas Vjetnamā īpaši populāras. Jāatzīst, ka programma bija sastādīta daudzpusīga un raita, īsti piemērota tieši šim pasaules reģionam, ko it labi varējām just pēc publikas uzmanības un atsaucības. Ne velti, pēc mūsu draugu atzinuma, tā esot bijusi interesantākā koncertprogramma, kas līdz šim Vjetnamā rādīta PSRS dienu ietvaros. Mākslinieki sniedza 14 koncertus Hanojā, Danangā, Hjuē u.c. pilsētās. Ar lielu interesi tika uzņemta Danangā atvērtā Latvijas PSR sasniegumu izstāde, kas daļēji bija veltīta mūsu profesionāli tehniskās izglītības sistēmas atspoguļošanai. Kopumā mūsu pasākumus apmeklēja ap 34 tūkstošiem vjetnamiešu. Par lielo ieguldījumu vjetnamiešu tautas iepazīstināšanā ar Padomju Latvijas mākslu visi mākslinieciskās grupas dalībnieki apbalvoti ar Vjetnamas draudzības medaļām. Preses konferencē Danangā vjetnamiešu draugi uzsvēra, ka «Vjetnamas tauta lolo tradicionālas draudzības jūtas pret Padomju zemi, ir dziļi pateicīga par tai sniegto palīdzību sociālisma celtniecībā, šāda palīdzība Vjetnamai vitāli nepieciešama, un PSRS dienas ir fakts, kas to spilgti apliecina. Nododiet mūsu sveicienus Latvijas žurnālistiem, rakstniekiem, kultūras un mākslas darbiniekiem. Mēs ceram uz ciešu sadarbību ar viņiem.» Arī mēs ceram, ka šīs draudzības dienas, kuru laikā tika parakstīts līgums starp abu valstu draudzības biedrību Rīgas un Danangas nodaļām, ir aizsākums lielam, nopietnam, kopīgam darbam.

 I. PETERSONE
* Literatūra un Māksla / 11.01.1985

* Literatūra un Māksla / 11.01.1985

Solisti Ināra Donika un Jānis Sirlaks. Pirmais no labās Andris Gauris. No kreisās: Vita Reinbooma, Antra Šamsele, Una Caune, Baiba Miķelsone. / 20.gs. 80. gadi


TDA "Sprigulītis"


TDA "Sprigulītis" - centrā Jānis Sirlaks

TDA "Sprigulītis" pie kultūras nama