pirmdiena, 2022. gada 12. septembris

Ādažu skola 20 g.s ( 50 - tie ) ^

Dziesmās un rotaļās rit mūsu jaunatnes laimīgās bērnu dienas.
Šai attēlā redzat, kā Ādažu septiņgadīgās skolas pašdarbības pulciņa dalībnieki
iestudē latviešu tautas deju «Ritenīti».
Pie klavierēm 6. klases pioniere Helgrida Melkuse.

Interesanta ekskursija
1950.11.10 Pionieris
Dedzi, dedzi knaši...
Drīz Ādažu septiņgadīgajā skolā būs eglītes vakars.
Inese Veldre un Velta Ķīsle dziedās Jaungada dziesmiņu,
bet Andris Puķītis spēlēs klavieres.

Kad, Jaungadu sagaidot, visi pulcēsimies skolā, daudzkrāsainās ugunīs
iemirdzēsies mūsu izrotātā eglīte. Eglītes vakaram visi gatavojamies ar lielu
dedzību. No vates un krāsainiem papīriem darinām rotājumus, mācāmies
dziesmas un iestudējam ludziņu. Jaungada vakarā pie mums viesos ieradīsies
arī Sala vecis. Sastājušies kopā ar viņu ap eglīti, dziedāsim dziesmiņu:
Dedzi, dedzi knaši, Nenodziesti aši... Sāksies jautras rotaļas,
kuru būs bezgala daudz.

Dedzi, dedzi knaši...
1950.12.28 Pionieris
Anna PIĻĶE, Klosteres septiņgadīgajā skolā

Mūsu kolchhozs - miljonars
Staļina vārdā nosauktais kolchozs. kurā mēs dzīvojam, ir pats labākais
Saulkrastes rajonā. Tā gada ienākumi pārsniedz miljonu rubļu. Tik lielu turību
varēja iegūt vienīgi ar kopīgu darbu, kuru ik uz soļa atvieglo modernā padomju
technika. Daudz staļinisko traktoru strādā kolchoza laukos. Šovasar pirmo reizi
darbā te devās arī liels kombains. Kolchoznieki uzcēla jaunu kūti 120 lopiem. Tur
viss iekārtots pēc visjaunākajām prasībām. Govis tiek dzirdinātas automātiski.
Barības galdi mechanizēti. Agrāk mēs, bērni, vīnogas uzskatījām par lielu
retumu. Tagad kolchoza siltumnīcās mūsu vecāki paši izaudzēja lielu vīnogu
ražu — 25 kilogrami no katra stāda. Mūsu kolchozam ir trīs smagās automašīnas.
Daudzi kolchoznieki par izstrādes
dienās nopelnīto iegādājušies motociklus. Dažkārt pie kolchoza valdes to sabrauc
ap 20, un tad te ir trokšņaini kā pilsētā.
Daudzi mūsu vienības pionieri čakli palīdz kolchoza darbos.
Piemēram, Biruta Fāle, strādādama lopkopības brigādē, šovasar izpelnīja
94 izstrādes dienas un Imants Sosnovskis — 67. Stundās un pionieru sanāksmēs
mēs bieži pārrunājam par Staļina Konstitūciju, kas darbaļaudīm nodrošina
laimīgu, taisnīgu un bagātu dzīvi. 

Mūsu kolchozs – miljonars
1951.12.05 Pionieris
Zigrida LIBERTE, Andris JAUNZEMS, Ādažu septiņgadīgās skolas pionieri

Labprāt lasu
Mani ļoti interesē ģeogrāfija. Skolotāja paskaidrojumos klausos uzmanīgi, jo
katra stunda man dod daudz jauna. Darbojos arī ģeogrāfijas pulciņā. Brīvajā laikā
 vislabprātāk lasu ģeogrāfiskus aprakstus. Ļoti mīļa man kļuvusi grāmata 
"Kamčatka". Cik skaisti tur aprakstītas dabas ainavas, kalnu sniegotās virsotnes un
spēcīgie vulkānu izvirdumi, kas rada jaunus kalnus, geizerus un mineralavotus.
Sevišķi saistoši aprakstīti Kamčatkas visaugstākā vulkāna — Kļučevskas sopkas
izvirdumi. Esmu izlasījusi arī daudz citu darbu. Grāmata man palīdz iepazīt mūsu
plašo, skaisto Dzimteni, māca mani izprast dzīvi.

Labprāt lasu
1951.12.20 Pionieris
Brigita ZEICMANE. Ādažu septiņgadīgajā skolā

Saulkrastes rajona Ādažu septiņgadīgās skolas
pionieri un pārējie skolēni dzīvi interesējas par lielajām komunisma celtnēm.
 Šeit organizē pārrunas un referātus  par šo tematu, bet skolas pulciņos būvē
darbināmus modeļus.

pionieris Ivars Plānais (pa kreisi) stāsta 5. klases audzēkņiem
Jānim Avotiņam (centrā) un Dzintaram Zonnem par viņa izgatavoto darbināmo
slūžas modeli.

Saulkrastes rajona Ādažu septiņgadīgā skola
1952.03.09 Brīvā Venta (Ventspils)


ĀDAŽU SEPTIŅGADĪGAJĀ SKOLĀ
 Ādažu septiņgadīgajā skolā, mācību gadu
nobeidzot, nesekmīgi bija 14 skolēni (9%), trim no viņiem eksāmeni jāliek rudenī
Skolas direktors A. Donis apgalvo, ka skolotāji ar šiem nesekmīgajiem gan
nodarbojoties pat vairākas reizes nedēļā, bet konsultāciju grafika skolā nav, nav arī
 dienasgrāmatas, kur skolotājiem ierakstīt, kas nodarbībās paveikts.
Papildmācības ar nesekmīgajiem ir ne mazāk svarīgs pienākums kā kārtējais
mācību un audzināšanas darbs klasē. Tādēļ arī te nav ciešama paviršība.
Nodarbībām ir jānotiek noteiktā laikā, un skolotājiem jākārto arī attiecīgā
dokumentācijā, kas parāda, cik sistemātiski nesekmīgajiem palīdzēts paveikt
nokavēto, labi apgūt attiecīgo mācību vielu. Šādu dokumentāciju, kā redzams,
no skolotājiem līdz šim nav prasījusi ne skolas vadība, ne Saulkrastes rajona
Tautas izglītības nodaļa. 

ĀDAŽU SEPTIŅGADĪGAJĀ SKOLĀ
1952.08.08 Skolotāju Avīze
Belkmanis, O.

Sākums
 ... Arī Ādažu septiņgadīgajā skolā 1. septembris atnesa daudz jauna, iņteresanta. 
Pašu rokām darinātās veltes te liecināja, ka pionieri vasaras mēnešos ne tikai patīkami, bet arī lietderīgi atpūtušies. Vislepnāk skolā iesoļoja jauno techniķu pulciņa
dalībnieki — šā gada rajona pionieru salidojuma uzvarētāji. Modris Vidavskis pat
uzbūvējis radio aparātu, bet Matīss Lācis — elektro motora dzirnavu un vairāku
transfomatoru modeļus. Kad visiem šiem veikumiem klāt pievienoja jauno
naturālistu zīmētās tabulas, savāktos herbārijus un kolekcijas pionieriem vajadzēja griezties pie ar nopietnu jautājumu pie mācību daļas vadītājas  b. Porietes: «Lūdzu, dodiet mūsu skolas jaunajam inventāram kādu
lielāku skapi . ..» 

Sākums
1952.09.02 Padomju Jaunatne
J. Stulpāns
Skolotāji, regulari organizēsim talkas ražas 
novākšanai kolchozos!

Saulkrastu rajona Ādažu septiņgadīgās skolas audzēkņi katru dienu pēc mācībām Staļina vārdā nosauktajā kolchozā palīdz novākt ražu. 
I un III brigādes dalībnieki skolotājas komjaunietes 
K.Teteres vadībā novāc cukurbietes. 

Skolotāji, regulāri organizēsim talkas ražas novākšanai kolchozos!
1952.10.10 Skolotāju Avīze

Lielāku palīdzību kolchozu bērnu dārziem
Divus kilometrus no Ādažu septiņgadīgās skolas atrodas Staļina vārdā nosauktā
kolchoza bērnudārzs. Bērnudārzu apmeklē 12 bērni no 1 līdz 6 gadi vecumā.
Lielu materiālu palīdzību bērnudārzam sniedz kolchozs, kas apgādājis to pilnīgi
kā ar mīksto, tā cieto inventāru, produktiem utt. Šefību par bērnudārzu uzņēmies
Ādažu septiņgadīgās skolas skolotāju kolektīvs. Apriļa beigās skolas pedagoģiskās
 padomes sēdē tika apspriests jautājums par to, kādu palīdzību skola var sniegt
bērnudārzam. Šai pašā sēdē pedagogu kolektīvs pieņēma lēmumu, ka skolotāji
aktīvi piedalīsies bērnu audzināšanas darbā, palīdzēs bērnudārza vadībai
sagatavot bērnus skolas gaitu sākšanai. I klases skolotājai Zaķei un mācību daļas
vadītājai Porietei bija jāatbild par šā lēmuma izpildi. Minētās skolotājas
noorganizēja skolā rotaļlietu izgatavošanu bērnudārza audzēkņiem. IV klases
audzinātājas Ozoliņas vadībā skolēni sagatavoja priekšnesumus, lai ar tiem
iepriecinātu mazos draugus bērnudārzā. Bezatbildīgi pret saviem pienākumiem
izturējās skolotājas Griežņa, Tetere un vecākā pionieru yadītāja Rozenfelde,
kuras ne labprāt pildīja tām uzticētos pienākumus. Pēc tam, kad bija izdarīts
remonts bērnudārzā, skolēni mācību daļas vadītājas Porietes vadībā palīdzēja
sakārtot bērnudārza telpas un uzpost pagalmu. Atzīmējot Starptautisko bērnu
aizsardzības dienu, skolēni skolotāju Zaķes un Porietes vadībā ieradās 
bērnudārzā un apdāvināja bērnus pašu izgatavotām rotaļlietām, kā arī uzstājās ar
priekšnesumiem. Tas arī ir viss. Nekādu audzināšanas darbu skolotāju kolektīvs
bērnudārzā nav veicis nav sniegti nekādi norādījumi bērnudārza audzinātājām
par to, kā strādāt ar bērniem, kuri rudenī sāks mācīties skolā, kā viņus sagatavot
pakāpeniskai pārejai no bērnudārza uz skolu. Tiesa, b. Zaķe apmēram vienu
mēnesi vasarā nevar piedalīties bērnudārza darbā, jo mācās neklātienē Cēsu
Skolotāju institūtā, taču tas nedrīkst būt par attaisnojumu darba pārtraukumam
bērnudārzā. Skolotāju kolektīvs var izraudzīt citu skolotāju, kas aizstātu b. Zaķi.
Skolas direktoram b. Kuršinskim jāprasa, lai arī mācību daļas vadītāja b. Poriete
veiktu viņai uzticētos, uzdevumus bērnudārzā. Arī viņam pašam ieteicams biežāk
 apmeklēt bērnudārzu. Biedram Kuršinskim būtu jāzina bērnudārza darbinieku
pretenzijas skolai, jāprasa no visa skolotāju kolektīva, lai skola apzinīgi izpildītu
savas saistības pret bērnudārzu. Jāatzīmē arī tas, ka bērnudārza propagandas
darbā kolchoznieku vidū Ādažu septiņgadīgās skolas skolotāju kolektīvs nav
darījis it nekā. Bērnudārzs ir materiāli labi apgādāts un spēj uzņemt daudz
vairāk bērnu, taču daudzi vecāki vēl atturas nodot savus bērnus sabiedriskajā
audzināšanā. Skolotājiem jācenšas izskaidrot vecākiem tās priekšrocības, ko dod
bērnudārzs, lai to apmeklētu visi kolchoznieku bērni. Iesaistot visus priekšskolas vecuma bērnus bērnudārzā un organizējot padomju pedagoģijas prasībām
 atbilstošu darbu ar viņiem, panāksim, ka visi bērni skolā iestāsies labi sagatavoti.
 Tas savukārt veicinās vispārējās obligātās izglītības likuma realizēšanu un
nodrošinās labas sekmes I klasē.

Lielāku palīdzību kolchozu bērnudārziem
1953.07.17 Skolotāju Avīze
Rubīna, L.

Jauki ir pļavā
Pagaidiet, kad iesiet skolā un varēsiet noturēt grābekli, — draudzīgi pamācām.
Man šķiet, ka visjaukāk vasarā ir siena pļavā. Visapkārt smaržo pēc zālēm
un čīgā sienāži. Kolchoznieki nes siena klēpjus un krauj kaudzēs. Arī
mūsu «brigāde» nestāv dīkā. Veikli apgrābjam kaudzes, lai neviena siena
šķipsna neietu zudumā. Kad siens novākts, savākt āboliņu un timotiņu.
Lauks ir līdzenāks par pļavu, tādēļ šeit grābšana labāk veicas. Svētdienās
apciemojam kolchoza bērnudārzu. Stāstām mazajiem par mūsu «brigādes»
darbu kolchoza laukos, deklamējam dzejoļus un mācām rotaļas. Klausoties
mūsu stāstos par smaržīgā siena novākšanu, arī mazie grib nākt talkā.
Saulkrastu rajonā rosīgi rit ražas novākšanas darbi.
Staļina vārdā nosauktajā kolchozā pašreiz nokopj auzu laukus.
Šo lielo kaudzi sakrāvuši mazie talcinieki — Ādažu septiņgadīgās skolas pionieri.

Jauki ir pļavā
1955.08.25 Pionieris
Lūcija APŠA, Kārsavas rajona Vītolu septiņgadīgās skolas skolniece

Kadri no 1956.gadā uzņemtas filmas
1957.gada 21.marts / 5.klase ar skolotāju Zirni
A.Barkāns G.Briede V.Zvirgzdiņa
H.Paeglītis J.Zariņš N.Petrova
G.Podziņš I.Zvirgzdiņa E.Puriņa
V.Odiņa J.Leikuma V.Birziņš
I.Brūveris L.Krēsliņa B.Brēže
V.Asniņa M.Laķe J.Daugulis
M.Greitāne K.Lācis A.Romanovs
M.Kapicina E.Caprovskis V.Zonne
J.Līdigs M.Deviķe M.Strušus
A.Lērums V.Dzeniša M.Taubīte A.Zonne

1957.gada 21.martā / 5 klases meitenes - Lienīte, Mārīte, Maruta, Maija, Edīte
SKOLĒNI FESTIVĀLAM
Vēl nesen blakus Ādažu septiņgadīgās skolas baltajai ēkai atradās neliels skumjš
dēļu šķūnītis, kurā tikai retais iegriezās. Tagad te ierīkots skolas rokdarbu
namiņš, ko no veca šķūnīša pārbūvēja pašu skolēnu čaklās rokas. Rokdarbu
namiņā skolēni gatavo dažādus rokdarbus — veltes festivālam. Starp daudzajiem
 kokizstradājumiem redzamas skaistas rokdarbu kastītes, kokgriezumi, galda
lampas. Ir arī mājturības priekšmeti no skārda un citi izstrādājumi. Jaunāko
klašu skolēni no finiera izgatavojuši pazīstamu pasaku, stāstu, 
kā arī Krilova fabulu varoņus.

skolēni: V. Liberts, I. Labāns, I. Melkuss un D. Mazjānis
skolas darbnīcā gatavo veltes festivālam.

SKOLĒNI FESTIVĀLAM
1957.04.02 Padomju Jaunatne
L. Nemiro teksts
Ziemas dienas ir īsas, un apsnigušajos laukos jau sāk iezīmēties viegls palsums, kad Ādažu septiņgadīgās skolas klasēs izskan pēdējais zvans. Vienā mirklī atdzīvojas klusie gaiteņi: steidzīgi soļi, smiekli, aprauti izsaucieni... Un tikai tad, kad tumstošajā ceļa līkumā attālinoties izgaist jauno balsu troksnis un, mīksti čirkstot, slēpju pāris aiznes pēdējo braucēju, skolā atkal kļūst klusāks. Bet visi vēl nav aizgājuši. Aiz kādām durvīm garā gaiteņa galā skan balsis. Pazīstami vārdi: Timurs ... Žcņa ... Toļa ... Vladiks. — dzirdami vēl neatverot durvis. «Kurus no Gaidara varoņiem tu gribi gūt sev par draugiem?» — tā nosaukta literārā konference, kurā pulciņa dalībnieki ar aizrautību pastāsta, kāpēc katrs no viņiem mīl Timuru, Vladiku vai Žeņu, kādā ziņā gribētu līdzināties viņiem un kā to panākt. Par Gaidara grāmatu varoņiem mierīgi runāt tiešām grūti. Pulciņa vadītājai Ilgai Ozoliņai vairākkārt jāaicina uzvesties klusāk, bet Marutai Greitānei šoreiz pavisam neveicas protokolēšana. Zibošām acīm meitene kāri seko katram vārdam, un zīmulim tā vien aizmirstas atzīmēt papīra lapā biedru izteiktās domas. Kad rudenī skolā noorganizēja literāri-dramatisko pulciņu, pieteicās daudz biedru. Jau pirmās nodarbības liecināja, ka darbs iesākts pareizi. Nekad skolotājai Krūmai nav vajadzējis nodarboties ar organizatoriskas dabas jautājumiem— pulciņa aktīvs visu veic pats. Paši izvēlas iestudējamo ludziņu, apspriežamo grāmatu, deklamācijas. Tāpēc pēc stundām skolas bibliotēkā pie grāmatām apkrauta galda bieži var sastapt Ilgu, Edīti, Marutu. Šinī mācību gadā notikušas jau piecas sanāksmes. Līdz šim gan, sakarā ar Oktobra svētkiem un Jaungada eglīti, galvenā vērība veltīta tieši dramatiskajam novirzienam. Literāri-dramatiskā pulciņa dalībnieki bija tie, kuriem jāpateicas par jaukajiem priekšnesumiem Oktobra 40. gadadienā. Arī Jaungada eglītes sarīkojumam paredzēta plaša programa. Bērni loti mīl literārās sanāksmes. Organizējot grāmatu apspriešanu, viņi izvēlas labu vadītāju, kas īsi pastāsta par rakstnieka dzīvi un darbiem. Tad skolēni izsaka savas domas par grāmatas saturu un varoņiem. Sevišķi iemīļotas ir literārās rotaļas, kas parasti seko pēc debatēm. Konference ir beigusies. Kad aiz pēdējiem skolēniem aizveras durvis, palsā krēsla sabiezējusi vēl vairāk. Atkal zem mazo gājēju soļiem čirkst sniegs, mīksti slīd slēpes, un katram liekas, ka šovakar viņi mājās neatgriežas vieni, ka līdzās soļo mīļi, labi draugi — Gaidara grāmatu varoņi. Vai sanāksme ko dos, palīdzēs? Noteikti. Ja dažreiz neveiksies un būs grūti, talkā nāks «Timurs un viņa komanda» ... Nākošais literārais vakars būs veltīts tēmai «Par visu, kas manī labs, es varu pateikties grāmatai». Un, kad bērniem vajadzēs nosaukt tos grāmatu varoņus, kas palīdzējuši viņiem augt, varam nešaubīties, ka atkal skanēs pazīstamie vārdi: Timurs ... Žeņa ... Toļa ... Vladiks.

Pēc PĒDĒJĀ zvana
1957.12.12 Pionieris
O. LISOVSKA
Skolas siltumnīcā 
Ādažu septiņgadīgās skolas audzēkņu rīcībā nodota 24 kvadrātmetru liela siltumnīca, Te skolēni, sākot no 3. klases, apgūst darba iemaņas dārzkopībā. 
Bērni paši sēj gan salātus, redīsus, gurķus un puķes, gan tās kopj un pārpiķē. 
Šogad izaudzēts lielāks daudzums puķu
dēstu, ko izmantos skolas apkārtnes izdaiļošanai. Skolas vajadzībām un parauglauciņiem varēs lietot  sīpolus un tomātus, kas jau tagad kupli 
sazēluši. Skolēnu rīcībā ir arī 50 kvadrātmetru lielas
siltās lecektis. Skolas siltumnīcās bērni strādā praktiskā darba stundās un 
nodarbības te vada dārzniece Stūre. Jaunajā mācību gadā skolēnu rīcībā nodos 
vēl vienu siltumnīcu. Tajā audzēs galvenokārt vīnogulājus.

Skolas siltumnīcā
1959.05.08 Darba Balss (Rīgas rajons)
Lapa, O.

Skolēni meža darbos
Ziņa, ka grupa Ādažu septiņgadīgās skolas zēnu skolotāju vadībā dosies Staļina kolhozam mežu izstrādāšanas darbu talkā, skolā izplatījās vēja ātrumā. 
skolnieki Juris Kurpnieks un Ģirts Podziņš
praktisko darbu vadītāja b. Priedulāja uzraudzībā
sagatavo balķi aizvilkšanai.
Gribētāju daudz, katrs taču vēlas veikt īstu liela vīra cienīgu darbu. Tomēr šoreiz ņem līdzi spēcīgākos un arī sekmīgākos mācībās. Pats uzdevums - izvest no meža sagatavotos būvmateriālus — gan rada šaubas. Vai tiešām šādu spēkavīru darbu spēs veikt skolēni un pie tam tik neparastā laikā — pavasarī. Tomēr izrādās, ka bažas ir veltīgas. Zirgu vietā talcinieku rīcībā nodeva divus traktorus. Ar šādu tehniku darbs, protams, ir nesalīdzināmi vieglāks un ražīgāks. Pirmo uzdevumu veica ar traktoru HTZ-7, kuram ir lielas manevrēšanas spējas. Tas  piebrauc baļķim, talcinieki uzsviro baļķa galu, uzliek cilpu, un baļķi viens pēc otra no vistālākajiem meža stūriem tiek savilkti grēdās. Darbu turpina izvedēju 
Ivars Brūveris un Aleksandrs Kalniņš
nosaka koka vecumu
brigāde. Pie grēdas piebrauc spēcīgais kāpurķēžu traktors DT-54, kas velk aiz sevis metāla plāksni. Atliek tikai ar sviru palīdzību uzvelt baļķus uz plāksnes,  nostiprināt, un cauri smiltājiem un dumbrājiem krava ceļo ārā no meža, kur to gaida automašīnas, lai taisnā ceļā kokmateriālus nogādātu kolhoza zāģētavā. Ne mazāk svarīgs uzdevums arī mazākajiem. Pagājušā naktī uzlijis lietus, tādēļ  jāizmanto izdevība sadedzināt zarus. Iekurt pavardā uguni nav liela māksla, bet, lai liktu liesmot slapjai zaļo priežu zaru kaudzei, vajadzīga īsta tūristu meistarība. Bet mazajiem talciniekiem tās netrūkst,  un drīz vien sauli aizsedz biezi dūmu mākoņi. Daži priežu stumbri ir īsti milzeņi. Cik gan paiet gadu, kamēr tādi izaug? Bet to taču nav grūti uzzināt, jāsaskaita tikai gadskārtas.  Domīgas kļūst talcinieku sejas,  kad gadu skaits bieži vien pārsniedz simtu. Cik ilgi tomēr mežs jāaudzē. Un  katram kļūst skaidrs, kādēļ mežu mēdz dēvēt par mūsu «zaļo zeltu» un cik lielu  ļaunumu tautas bagātībām var nodarīt nepārdomāta, neuzmanīga apiešanās ar  uguni. Raitā darbā paiet diena. Pēc darba jūtams nogurums, bet paliek patīkama  apziņa, ka šodien veikts ne vien nopietns un nepieciešams darbs, bet arī apgūtas  daudzas derīgas praktiskās iemaņas, kas tuvina skolu dzīvei.

Skolēni meža darbos
1959.05.24 Darba Balss (Rīgas rajons)
Žvīgura, R.

*
 Darba Balss / 04.09.1959
Ādažos mācības sākusi 8. klase
Saskaņā ar PSKP XXI kongresa lēmumiem tuvākajos trijos gados jārealizē pāreja
uz astoņgadīgo skolu. Pēc rajona Tautas izglītības nodaļas ierosinājuma Ādažu
 septiņgadīgās skolas kolektīvs par to sāka domāt jau pagājušajā mācību gadā.
 Skolas materiālā bāze bija pietiekama, lai jau 1959./60. mācību gadā atvērtu
8. klasi. Galvenās grūtības nācās pārvarēt, komplektējot šai klasei skolēnus. Ar
 pārkārtojumiem skolu dzīvē un to nozīmi vecākus iepazīstinājām gan pilnsapulcēs,
 gan 7. klases skolēnu vecāku sapulcēs. Ne visi viņi uzreiz labi izprata jaunās
izmaiņas, tāpēc bija nepieciešamas arī individuālas pārrunas. Pavasarī 7. klases
 audzēkņus orientējām uz mācību turpināšanu 8. klasē. Tikai daži no viņiem izteica
 nodomu iet uz tehnikumiem un arodskolu, lielākā daļa tomēr vēlējās mācības
 turpināt tepat. Šiem skolēniem saites ar skolu nepārtrūka arī vasarā tāpat kā 5.
un 6. klašu audzēkņiem. Viņi strādāja ražošanas praksē skolas dārzā, siltumnīcā
vai darbnīcā. Mācību gads iesācies. Pirmo reizi Ādažos uz skolu dodas ap
trīsdesmit 8. klases audzēkņu starp viņiem ir skolēni no Mārupes, Doles, Gaismas
un citām rajona skolām. Viņi dzīvo skolas internātā, kur cenšamies radīt pēc
iespējas labākus apstākļus mācībām un atpūtai. Daudz jauna 8. klases audzēkņi
apgūs šinī gadā. Citiem tas noderēs tālāk mācoties. Ja arī vairāk nemācīsies, šīs
 zināšanas noderēs kolhoza druvā vai lopu fermā. 8. klasē mācās jaunu priekšmetu
 ražošanas pamatus, kurus vienu reizi nedēļā apgūst kolhozu pamatnozarēs.
Sākot ar otro pusgadu, mācības notiks divreiz nedēļā. Ar Staļina kolhozu 8. klasei
 nodibināts ciešs kontakts. Krietni papildinājusies mūsu skolas saimniecība.
Mums jau ir 2 bišu saimes, 17 truši, zirgs un 2 sivēni. Paredzam iegādāties arī govi.
 Visus tos kopj bērni. Skolā pat noorganizētas truškopju un zirgkopju brigādes.
Šajā darbā bez 8. klases piedalās arī pārējo klašu audzēkņi. Astotās klases audzēkņi
 bez ražošanas pamatiem pārējos priekšmetos turpina apgūt vidusskolas 8. klases
 programmu. Tātad ne vien zināšanas, arī darba prasmi apgūst mūsu vecākie, bet
 zināmā mērā arī jaunākie skolēni. Ar to apmierināti kā skolēni, tā vecāki.

Ādažu septiņgadīgās skolas mācību daļas vadītāja V. Poriete
Darba Balss / 21.10.1959
Ādažu astoņgadīgajā skolā iekārtoti jauni fizikas un ķīmijas kabineti,
sagādāts plašs uzskates līdzekļu klāsts VIII klasei.

VIII klases audzinātājs J. Dzirkalts ar skolēniem sakārto fizikas kabinetu.

Ādažu astoņgadīgajā skolā
1959.12.11 Skolotāju Avīze

--
-