ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Gunārs Ziemelis <>


Lopkopības speciālists, zooinženieris,
piena ražošanas uzņēmuma SIA "EIMURI" īpašnieks.

Dzimis 1953. gadā Talsos. Bērnība paiet laukos Tukuma rajona Zantes un Vānes pagastos, kur arī iepazinis lauku dzīvi un lauku darbus. Vasaras brīvlaikos strādājis lielsaimniecībā lauku brigādēs lopbarības sagatavošanas darbos un lopkopībā.

1968. gadā pabeidz Vānes astoņgadīgo skolu. Turpina mācības Kabiles vidusskolā, kuru absolvē 1971. gadā. 1972. gadā ar izcilību pabeidza Rīgas 3. Tehnisko skolu, iegūstot kinomehāniķa specialitāti. Šajā gadā iestājās Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas (LLA) Zootehnikas fakultātē. Tāpat kā vidusskolā, arī studiju gados aizrāvies ar basketbolu un vieglatlētiku. LLA beidza 1977.gadā, iegūstot zooinženiera diplomu. Pēc sadales, ievērojot augsto vidējo atzīmi, darbā tiek norīkots Rīgas rajonā. No 1977.gada oktobra kopā ar ģimeni dzīvo un strādā Ādažos.


Darbu Ādažos sāka kā kolhoza “Ādaži” piena ražošanas kompleksa ”Briljanti” vadītājs, kur bija nokomplektēts komjauniešu – jauniešu kolektīvs. Lai vadītu šādu kolektīvu, bija prasība kļūt par Komunistiskās partijas biedru. Pēc G.Ziemeļa domām iestāšanās KP nedeva ne priekšrocības, ne personīgu labumu, bet tikai dubultoja atbildību un pakļautību. Tomēr visā Latvijā un ārpus Latvijas pazīstamā Ādažu kolhoza ferma “Briljanti” būtībā vairāk kalpoja sociālistiskā saimniekošanas veida pārākuma izrādīšanai, tas ir, politiskam mērķim. To nevar vērtēt kā racionālas un progresīvas saimniekošanas formu. 80.gadu beigās Gunārs Ziemelis bija Ādažu kolhoza galvenais lopkopības speciālists.

Gunārs Ziemelis uzskata, ka, sākoties privatizācijas procesiem, sava noslēgtā rakstura un neatkarības dēļ, viņš nav iederējies tajā vidē un struktūrās, kas izlēma ”Ādažu” likteni. Toreizējā situācija izveidojās ne tik daudz nesakārtotās likumdošanas un nezināšanas dēļ, bet gan galvenokārt cilvēku negodīguma, savtības un alkatības dēļ, no kā cieta viņš un vēl daudzi “Ādažu” darbinieki.
 

Šobrīd Gunārs Ziemelis vada SIA ”Eimuri”, kur attīsta piena lopkopību un saražo vairāk kā 650 tonnas piena gadā. Viņš uzskata par veiksmi to, ka var strādāt savā specialitātē, kurā ir uzkrājis ilggadīgu pieredzi un zināšanas. G. Ziemelis atzīst, ka mērķtiecība un godīgums ir viņa kā cilvēka un uzņēmēja galvenie principi. Pateicoties pirmajam, uzņēmums vēl darbojas, pateicoties otrajam, viņu ciena.

Vērtējot Latvijas lauksaimniecības nākotni pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, G. Ziemelis uzskata, ka tā nesīs pozitīvas izmaiņas Latvijai kopumā. Ādažos pārmaiņas būs mazākas, jo ES atbalsts Pierīgai būs mazāks nekā attālākiem reģioniem. Viņš domā, ka patreiz piedāvātā ES subsidēšanas politika Latvijai lielā mērā balstās uz ekstensīvās un bioloģiskās lauksaimniecības atbalstīšanu, kas nemazinās lauku apdzīvotību, bet, jo īpaši, neradīs konkurēt spējīgas lauksaimnieciskās produkcijas apjomu palielināšanos ES kopējā tirgū. ES ir izdevīgāk piemaksāt kandidātvalstu zemniekiem, lai ražo mazāk, bet bioloģiski tīrāku produkciju, tādējādi neapdraudot Vācijā, Holandē vai citviet ES jau izveidoto intensīvās ražošanas sistēmu. 

Ģimeni Gunārs Ziemelis nodibināja 1976.gadā, sieva Sigrīda beigusi LLA Mežtehnikas fakultāti, iegūstot kokapstrādes inženiera diplomu. Ģimenē izaudzināti divi bērni – Jolanta un Gatis.

2003.gada aprīlis


* Sagatavoja 11.a klases skolēns Gatis Ziemelis
Konsultante: skolotāja Elza Skerškāne ===

otrdiena, 2017. gada 28. novembris

pirmdiena, 2017. gada 27. novembris

Karogi, karogi ... <>

 * Darba Balss / 30.03.1966


* Darba Balss / 29.03.1967
🏁🏁🏁

 * Darba Balss / 03.03.1984
🏁🏁🏁
Augstākas prasības pret katru

Nepilnu gadu mūsu kolektīvs strādā kā agrofirma. Nenoliedzami, ka panākumi ir gūti, taču katrai darba uzvarai mēs nepūšam fanfaras, bet vērtējam, kā tā sasniegta, kā atdevusi iztērētos līdzekļus. Varbūt šodien sasniegtais ir tikai kārtīga darba rezultāts, darba, ko netikām paveikuši pirms gadiem sešiem septiņiem. Mēs saprotam, ka augstā atzinība par mūsu darbu ir tikai avanss turpmākajam, ka tālākas robežlīnijas vēl priekšā. Ir jāstrādā vēl ražīgāk, ar pilnu atdevi ikvienam kolektīva loceklim, sākot no dažāda ranga vadītājiem un beidzot ar izpildītāju. Savās sociālistiskajās saistībās par godu Lielā Oktobra 70. gadskārtai esam apņēmušies līdz 7. novembrim izpildīt 12. piecgades divu gadu plānu lauksaimniecības produkcijas pārdošanā valstij, bet līdz gada beigām virs šī plāna pārdot 2180 t piena, 810 t gaļas, 150 t graudu, 300 t kartupeļu un 270 t dārzeņu. Attīstot masu iniciatīvu, centīsimies panākt, lai ikviens strādājošais pārsniegtu arī savu individuālo uzdevumu.

J. Šabads, agrofirmas «Ādaži» preses grupas vadītājs

1987.05.01 Darba Balss (Rīgas rajons)

🏁🏁🏁
* Darba Balss / 27.02.1975
🏁🏁🏁
PIRMĀ VIETA - MŪSU RAJONAM
Pirmdien rajona kultūras namā notika lauksaimniecības darbinieku aktīva sanāksme veltīta republikas - Ministru Padomes, LKP Centrālās Komitejas, Arodbiedrību republikāniskās padomes un LLKJS Centrālās Komitejas ceļojošā Sarkanā karoga pasniegšanai mūsu rajonam par pirmajā pusgadā gūtajiem panākumiem lopkopības produkcijas ražošanā un pārdošanā valstij. Ar sociālistiskās sacensības rezultātiem republikā un turpmākajiem uzdevumiem iepazīstināja LKP Centrālās Komiteias sekretārs V. Čemms. LKP Rīgas rajona komitejas pirmais sekretārs J. Tumovs-Beķis visu klāesošo vārdā pateicās par rajona darbaļaužu veikuma augsto novērtējumu. Viņš pievērsa klātesošo uzmanību šobrīd nozīmīgajiem darbiem, mērķtiecīgai sacensības organizācijai un sabiedrisko organizāciju lomas paaugstināšanai. Ļenina ordeņa kavalieris, Olaines sovhoza traktorists V. Kazakovs pastāstīja, kāds ir saimniecības kolektīva ieguldījums rajona kopējo panākumu pūrā. Rajona saimniecību un sava kolektīva vārdā runāja kolhoza «Ādaži» priekšsēdētājs A. Kauls. 
Rajona sociālistiskās sacensības uzvarētāji, 1. vietas ieguvēji lopkopības produktu ražošanā kolhoza «Ādaži» pārstāvji (no kreisās) galvenais zootehniķis V. Leviuss, kolhoza partijas komitejas sekretāre D.Dzirkale un priekšsēdētājs A.Kauls.

LKP Centrālās Komitejas sekretārs V. Čemms
pasniedz ceļojošo Sarkano karogu J. Tumovam—Beķim

PIRMĀ VIETA – MŪSU RAJONAM
1975.08.14 Darba Balss (Rīgas rajons)
Lapa, O
.

🏁🏁🏁


 


==

sestdiena, 2017. gada 11. novembris

Poligons sendienās <>

Latvijas armijas seržants Vilis Sīmanis Gaujas poligonā / ap 1935. gadu


Latvijas armijas 5.Cēsu kājnieku pulka Instruktoru rota Gaujas poligonā. Vidū ar bungām Haralds Lapsiņš / 1936.gads


Latvijas armijas karavīru vasaras apmetne Gaujas poligonā / 1938.gads


Karavīri atpūtā pie Lilastes ezera / ap 1932.gadu


Vidzemes artilērijas pulka karavīri ierindā / 1939.gads


Vidzemes artilērijas pulka 3.Rūjienas baterija parādē pulka gada svētkos Gaujas poligonā / 1937.gada 19.jūlijs


Latvijas armijas karavīri vasaras nometnē Gaujas poligonā /20.gs. 30.gadu 2.puse


Vidzemes artilērijas pulka karavīri mācību laikā / ap 1929.gadu


Vidzemes artilērijas pulka vasaras nometne / 20.gs. 30 gadu otrā puse


Vidzemes artilērijas pulka komandieris pulkvedis Voldemārs Šēnfelds (Skaistlauks) poligona artilērijas uguns koriģēšanas tornī / 1937.gads


Latvijas armijas kareivis Bauze Gaujas poligonā / 1938.gads


Vidzemes artilērijas pulka karavīri spēlē zirgu polo / foto ap 1930. gadu


Vidzemes artilērijas pulka karavīri ar zirgiem Gaujas poligonā / ap 1930. gadu


Smagās artilērijas pulka mācības Gaujas poligonā. Ģenerālis, toreiz leitnants Voldemārs Skaistlauks (Šenfelds) apmācību laikā .  / 1937.gads


Smagās artilērijas pulka karavīri poligonā / ap 1935.gadu


Karavīru vasaras nometne Gaujas poligonā / 1933.gads


Smagās artilērijas pulka karavīri pie pusdienu galda / ap 1930.gadu


Karavīri atpūtas brīdī / ap 1940.gadu


Karavīri poligonā / 20.gs. 20.-30.gadi
*izmantoti Ādažu muzeja-galerijas materiāli

* * *
Latvijas armijas apmācības

Latvijas armijas karavīri apmācību laikā poligonā

Ādažu novads. Armijas daļas kaujas mācības. Fotokolāža, 1933-1934


Ādažu novads. Armijas daļas kaujas mācības, 1933-1934


otrais no kreisās: Herberts Balodis, mīnmetējnieks / 1949.g.


Krievu 5.armijas 13.avio vienības pilots Oļģerts Teteris. 1916.gada uzņēmums. Ādažnieka Mārtiņa Drunkas kaimiņš un jaunības dienu draugs. Bieži ciemojies "Teteru Drunkās" un "Nagaiņu Drunkās" cara laikos. O.Teteris dzimis Rīgā 1890.g., mācījies Rīgas Politehniskajā institūtā. 1.pasaules kara laikā beidzis lidotāju skolu Simferopolē, pēc tam nosūtīts uz 13.avio vienību, kas dislocējās Dvietes rajonā. Lidojis ar "Vauzen" lidaparātu. 1917.gada 28.februārī kaujas lidojuma laikā gājis bojā, apglabāts Rīgas brāļu kapos

Latvijas armijas gaisa spēki Ādažu apkārtnē / ap 1930.g.


Vidzemes artilērijas pulks svētku parādes kārtībā Gaujas nometnē
 Divīzijas kapteiņa Arvīda Tettera ģimene pie savas mājas. No kreisās: kapteinis Arvīds Tetters, viņa māte Emīlija Tetters, dvīņu bērni Irēna Tettere un Viktors Tetters, sieva Marija Tettere.


karavīri poligonā pie dažādām varām


=