ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

Skola Carnikavā #


Pirmie dati par Carnikavas iedzīvotāju izglītību atrodami jau 1778. gadā. Tajā laikā draudzes uzskaitē ir 32 mājas, 4 krogi un dzirnavas; reģistrēti 56 zēni un 48 meitenes, 108 sievietes un 92 vīrieši, kuri prot lasīt, bet 48 zēni un 45 meitenes, 28 vīrieši un 28 sievietes – lasīt neprot.

1786. gadā Carnikavai bija jau sava draudzes skola. Vēlākos gados Carnikavai bija kopēja skola ar Ādažu draudzi, taču tad Carnikavas draudze apvienojās ar Pēterupes draudzi un izveidoja ar to kopīgu draudzi.

1867.gada nodibina Carnikavas pagasta skolu. Tā atradās Carnikavas muižas kalpu mājā, ko vietējie carnikavieši iesauca par „Vācieša māju”. Diemžēl šī ēka nav saglabājusies, bet tās pamatu vietā top PII Riekstiņš jaunā piebūve 160 jaunajiem Carnikavas bērnudārzniekiem.

Varoņa vārdu - darbos glabāt

Carnikavas astoņgadīgās skolas ērtajā sporta zālē svinīgajā līnijā nostājušies visi pionieru pulciņi. Trīsdesmit pirmajiem Uzvaras svētkiem veltītā sanāksme pionieru vienībai ir svarīgs notikums: Lielā Tēvijas kara dalībnieka. kaujās par Rīgas atbrīvošanu kritušā Ivana Iļjičova vārda piešķiršana. Kopš pirmā rudens jaunajā skolā arī Carnikavas pionieri sāka meklēt piederīgos Brāļu kapos apglabātajiem cīnītājiem. Meklējumus vadīja skolotāja Zoja Lazdiņa, kas pati pieredzējusi karu, fašistu cietsirdību pret padomju cilvēkiem aplenktajā Leņingradā. Viņas vecākus nošāva, pašu turēja nometnē. Nokļuvusi pie savējiem, Z. Lazdiņa palīdzēja izglābt daudzus ievainotos padomju cīnītājus. dodot asinis pārliešanai. Par pašaizliedzību skolotājai pieķirts Goda donores nosaukums, viņa apbalvota ar medaļu "Par varonīgu darbu" un V. I. Ļeņina piemiņas medaļu. Vēstules ceļoja uz dažādām Padomju zemes malām. Atradās Ivana Iļjičova piederīgie. Pionieriem rakstīja viņa meita Tamāra Buhanova, brālis Jēkabs Iļjičovs, māsa Anna Jegorova. Viņi uzrakstīja atmiņas par Ivanu, brauca ciemos. Kopā ar skolotāju Z. Lazdiņu pionieri devās pārgājienā pa Rīgas atbrīvotāju cīņu vietām. Daudz interesanta pastāstīja Ādažu ciema padomes darbiniece Jekaterina Vasiļjeva. Jaunie ļeņinieši uzzināja par sava varoņa nāvi. Kad padomju karavīri forsēja Gauju, tanku aizsegā pirmie pāri upei devās lvana lljičova sakarnieku rotas vīri. Fašisti atklāja uguni. Nāvējošās šķembas ievainoja vecāko leitnantu. Viņš nomira. Pēc kaujas karavīri, kas ļoti mīlēja drosmīgo un cilvēcīgo komandieri, apglabāja viņu, Gaujas krastā. Vēlāk I. Iļjičova mirstīgās atliekas pārveda uz Brāļu kapiem Carnikavā. Pionieri stāsta, kā viņi iepazinuši I. Iļjičova dzīvi un cīņu gaitas. Par varonību kaujās viņš apbalvots ar Sarkanās Zvaigznes ordeni un medaļu «Par drošsirdību». Komjaunatnes rajona komitejas sekretāre Gunta Balode paziņo biroja lēmumu: piešķirt Carnikavas astoņgadīgās skolas pionieru vienībai Ivana Iljičova vārdu. Sārto lentu ar varoņa vārdu viņa piesien vienības karogam Solām būt Iļjičova cienīgi, iekārtot viņam veltītu stendu, rūpēties par Brāļu kapiem. Solām būt uzticīgi Dzimtenei, partijai, Leņinam - apņemas jaunie ļeņinieši. No Gorkijas apgabala Volodarskas pilsētas uz vienības sanāksmi ieradusies Tamāra Buhanova ar savu dzīves biedru. Viņi ir mīļi viesi. Jaunie ļeņinieši apsien kritušā cīnītāja māsai sārto kaklautu, uzņemot viņu par goda pionieri.  Pēc  svinīgās sanāksmes skolā pionieri, oktobrēnī un komjaunieši kopā ar Zvejnieku kolhoza darbiniekiem piedalījās mītiņā Brāļu kapos, kur atdusas vienības varonis Ivans Iļjičovs.  

A. Neiburga
* Darba Balss / 18.05.1976

* Darba Balss / 18.05.1976


* Mūsu Mājas Viesis / 24.11.1938

Agija Jansone
* Darba Balss / 31.08.1982

* Valdības Vēstnesis / 07.08.1935

Ādažu pag. Carnikavas pamatskolas iesvētīšana.

25. oktobri Ādažu pagasta sabiedrība iesvētīja savu jauno Carnikavas I pakāpes pamatskolu. No skolas logiem atveras skaists skats uz klusajiem Gaujas līčiem. Pretim skolai uzkalniņā atrodas baltā Carnikavas baznīciņa un aiz tās šalcošajās priedē — kapsēta. Skolas namu iesvētīja mācītājs A. Sudars Tautskolu direktora biedrs J. Pumpītis apsveica svētku dalībniekus izglītības ministra prof. A. Tenteļa vārdā. Viņš uzsvēra, ka bērni no mazām dienām jāpieradina pie darba, lai viņ iemīļotu laukus un savas tēvu sētas. Darba tikums jāieaudzina jaunajā audzē, tad mūžīga un stipra būs Latvijas valsts. Iekšlietu ministra V. Gulbja vārdā sveica iekšlietu ministrijas vec. revidents J. Cerbulis, atzīmējot Ādažu pag. vecākā J. Kalniņa nopelnus jaunbūves darbā. Vēl sveica Rīgas apr. tautskolu inspektors R. Dālmanis, u. c. Pagasta vecākais J. Kalniņš savai pirmajai skolai, kas tagad turpinās gaitas dižā jaunceltnē dāvināja radioaparātu, zvejas rūpniecība „Carnikava" — valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa un kara ministra ģenerāļa J. Baloža krūšu tēlus, Carnikavas labdarības biedrība —Ls 290, — un mākslinieks Miezītis savu gleznu ar vecās un jaunās skolas attēlu. Svētkus kuplināja skolas un Carnikavas labdarības biedrības apvienotais koris diriģenta J. Aļļa vadībā. Ādažu pagasta sabiedrība jau no 1928. g. ir domājusi par Carnikavas skolas būvi. No 1928. līdz 1934. g. pag. padome vairākas reizes lēmusi par jaunās skolas vietu un budžetu, bet galīgu vienošanos nepanākusi. Jaunais laiks ienesis pagasta padomes darbībā vienības garu, un visi padomes lēmumi šinī lietā pieņemti vienbalsīgi. 1935. g. 6. oktobrī pagasts jau iesvētī skolas pamatakmeni, un viena gada laikā, it kā no zemes izburta, paceļas skaistā, modernā jaunceltne. Skolā ierīkots ūdens vads un elektriska apgaismošana. Pagastam jaunbūve izmaksājusi ap Ls 62.000. 

.J. P.
* Izglītības Ministrijas Mēnešraksts / 01.11.1936
* * *
Nākamajā pavasarī skaisti ziedēs Carnikavas septiņgadīgās skolas 3. klases pionieru stādītie rožu krūmi.

Posma sanāksme, veltīta lielajam zinātniekam
1949.10.13 Pionieris
Ilga Pilicka, Rubas-Reņģes septiņgadīgās skolas 1. pulciņa posmvede

* * *
* Darba Balss / 08.04.1978* Brīvā Zeme / 26.10.1936

* * *
Kur varētu roku pielikt? 

Jaunajā Carnikavas astoņgadīgajā skolā strādā desmit skolotāju komjauniešu. Mūsu jaunie ir darbīgi — atzina direktore Velta Krauze. Par sekretāri biedri izraudzīja otrās klases audzinātāju, Liepājas pedagoģiskā institūta absolventi Dzelmi Lasmani. Lūdzu viņu atbildēt uz dažiem jautājumiem. Kā komjaunieši piedalās skolēnu idejiski politiskajā audzināšanā? — Pirmajā komjauniešu sapulcē spriedām, ko mēs varētu darīt. Skolotājs Jānis Jēriņš uzņēmās iekārtot un vadīt radiomezglu. Nolēmām to izmantot arī politinformācijā. Ne jau katrs var labi runāt pie mikrofona. Tāpēc vecāko klašu audzēkņiem sarīkojām diktoru konkursu, izvēlējāmies labākos runātājus: V. Loginu.  I. Jodkaiti. S.Bumbieri, A. Švarcbahu. Katru trešdienu 10 minūtes - 5 minūtes latviešu, 5 - krievu valodā skolēni klausās informāciju par jaunākajiem starptautiskajiem un citiem notikumiem. Katras politinformācijas sagatavošanu uzņemas viens skolotājs komjaunietis. Viņš palīdz attiecīgas klases politinformatoram sagatavot materiālu, pēc tam to nodod diktoram. Cenšamies skaisti svinēt visas valsts svētku dienas. Dažkārt sagatavojam svētku pārraides. VĻKJS gadadienai skolēni un skolotāji kopīgi izveidojām montāžu par komjauniešiem varoņiem. Labi izdevās Oktobra svētku sarīkojums. Komjauniete Z. Bērziņa uzaicināja atbraukt pie mums kara veterānu kori no Rīgas. Dziesmas sniedza dziļu pārdzīvojumu. Arī paši runājām dzeju, dziedajām. Jauki izdevās zvaigznīšu svētki, ko organizējām trijatā: pionieru vadītāja V. Vecozola, D. Sarkane un es pati. Izdomājām jaukas rotaļas un atrakcijas, kas mazajiem dikti patika. Konstitūcijas dienai piemērotu stāstījumu sagatavoja D. Sarkane. Skolotāji komjaunieši sagatavo arī politiski ekonomiskus lasījumus. Reizi nedēļā D.Sarkane lasa lekciju zvejnieku arteļa dārzniecībā un S. Cvarkova - zivju fabrikā. Pedagogu zinātnisko biedrību vada komjauniete V. Bajunova. Par savu uzdevumu uzskatām pionieru sagatavošanu iestājai komjaunatnē. Lai mūsu nākamie komjaunieši izveidotu atbilstošu idejisko pārliecību, zinātu statūtus un labi orientētos politiskajos jautājumos, šajā ceturksnī viņiem rīkosim īpašu nodarbību ciklu. Skolēnu komjaunatnes organizācijai palīdz V. Vecozola. Taču sapulcēs piedalāmies arī mēs pārējie. It īpaši, ja jāiztirzā kāda skolēna uzvedība. Sakām savu vārdu kā vecākie biedri. Kā komjaunieši rūpējas par skolēnu sekmju uzlabošanu, kā vēršas pret kavējumiem? Arī šajā ziņā darba pietiek. Skolotāja D. Sarkane un es vadam pagarinātās dienas grupas nodarbības. Izmantojam atkal radiomezglu! Reizi nedēļā pārraidi veltām kādam mācību priekšmetam latviešu valodai, matemātikai. Notiek pārskati par sekmēm - pārrunas pie apaļā galda. Tās sagatavo komjaunieši. Apzinīgās disciplīnas nostiprināšanā ļoti palīdz dežurējošās klases ziņojums, kas notiek reizi nedēļā pa radio. Šīs pārraides mums izdodas vislabāk. Bērni tās klausās ar lielu patiku. Ar tiem skolēniem, kuriem mācības nepadodas, daudz strādājam individuāli. Klases audzinātājs cenšas tikt galā pats, runā ar vecākiem. Bez šaubām, izzinām mājas apstākļus. Dažreiz nākas iet pie nesekmīgajiem uz mājām. Daudz viņu nav. Gadās tā, ka no šiem, bērniem mājās stingri neprasa sagatavot skolu uzdevumus. Arī paši mācāmies cits no cita, ejam pie biedriem stundās, pēc tam pārrunājam tās. Droši vien arī skolotāju un skolēnu atpūtas organizēšanā iniciatīva ir komjauniešiem? — Esam iesākuši to darīt. Kopā ar Ādažu un Carnikavas palīgskolas pedagogiem atzīmējām Skolotāju dienu. Apmainījāmies pieredzē. Jautrības netrūka. Tāpēc nolēmām kopīgos pasākumus turpināt un pavasarī tikties citā Gaujas krastā Ādažu astoņgadīgajā skolā. Vismaz reizi mēnesī katra klase ar audzinātāju brauc uz teātri, leļļu teātri, cirku. Brīvdienās notika vairāki kopīgi braucieni. Mana otrā un mūsu šefi - 5. klase (audzinātāja Z. Bērziņa) noskatījāmies baletus «Sprīdītis» un "Princese Gundega".  Kā redzams, skolotāji komjaunieši ir atsaucīgi sabiedriskajā darbā. - Jā. Katru mēnesi sapulcē pārrunājam, kur mēs varētu savu roku pielikt. Rudenī visi sveši sanācām, pašlaik jau esam cits citu iepazinušt. Kopīgi norunājam un darām.

A. Neiburga, D. Lasmane
* Darba Balss / 25.01.1975 

* Darba Balss / 25.01.1975

Pretī baznīcai atrodas Carnikavas pamatskola, kurā mācījies rakstnieks V.Eglons (Lāms).


Siguļos 1868. gadā 14. novembrī pagasta skolai tiek celta jauna ēka pie Carnikavas baznīcas Pārgaujā. Bērni rakstījuši ar grifelēm uz nelielām tāfelītēm. Pirmais Carnikavas pagasta skolas skolotājs bija Prelbahs no Drustiem, kas skolu vadīja 11 gadus. Šeit skola darbojas 68 gadus, līdz jaunās skolas uzcelšanai.

Jauno skolas ēku iesvētīja 1936.gadā 25.oktobrī. Šobrīd Carnikavas pamatskolas vēsturiskajā ēkā darbojas Carnikavas speciālā internātskola. No 20.gadsimta 50.gadiem Carnikavā „Smiltnieku„ mājās, (pie Blusu kroga) darbojās 1.- 4.klašu pamatskola. Kā stāstīja carnikavieši Carnikavas skola bija liela vienstāvu ēka ar sarkanu kārniņu jumtu, tajā atradās divas lielas telpas – klases, katrā ēkas galā pa vienai. Katrā telpā notikušas mācības vienlaicīgi divām klasēm – no 1. – 2. un 3. – 4. klasei. Tur pat bija arī internāts bērniem, tiem, kuri dzīvoja patālāk.... Skolā bijuši divi skolotāji. Kā pēdējā skolotāja uz jauno skolas ēku pārcēlās ilggadējā ”Smiltnieku” skolas pārzine un skolotāja Biruta Barone.

Jau 1972. gadā Carnikavas pagastā dzīvoja pietiekoši daudz iedzīvotāju, lai zvejnieku kolhoza „Carnikava„ vadība (priekšsēdētājs M.Filatovs) sāktu jaunās skolas ēkas celtniecību. Skolas ēkas projekta autors bija arhitekts Gunārs Caune. Carnikavas pamatskola atrodas skaistā vietā - skolu ieskauj liepas, kastaņi un kļavas, un ziedi, kas zied no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Tā ir vieta, kur pat apkārtējā vide rosina uz prāta un dvēseles izglītību.

1974. gada 1. septembrī Carnikavas bērni iegāja jaunās skolas gaišajās telpās. Pirmā Carnikavas astoņgadīgās skolas direktore bija Velta Krauze. Mācības jaunajā skolā notika 2 valodās – krievu un latviešu, mācības vairākus gadus tika organizētas 2 maiņās. Divplūsmu skolā skolēnu skaits pārsniedza piecus simtus. Daudzo gadu laikā, mainoties gan direktoriem, gan laikam, skolai ir izveidojušās savas tradīcijas – Skolotāju dienas svinības, Ziemassvētku pasākumi kopā ar vecākiem, Mātes dienas pasākumi, mācību priekšmetu nedēļas, Pēdējā zvana svētki, izlaidumi, Mākslas darbu izstādes. No 2006. gada notiek Ēnu dienas, kurās 9.klases skolēni dodas uz Carnikavas novada domi, bērnu dārzu „Riekstiņš”, Tautas namu „Ozolaine”” un PA „Carnikavas Komunālserviss”, lai vērotu un piedalītos šo iestāžu darbinieku darbā. 

 
 
 
Mūsu skola īpaši var lepoties ar ilggadējo matemātikas skolotāju Artūru Siku, kurš skolā nostrādājis 25 gadus – līdz pat 89 gadu vecumam. No pirmās dienas Carnikavas skolā strādā sākumskolas skolotāja Dzelme Kosīte un angļu valodas skolotāja Valentīnai Rezņičenko, ilgi gadi mūsu skolā pavadīti arī skolotājiem Birutai Reidei, Žanetei Kovaļevskai un Veltai Pētersonei. No tehniskajiem darbiniekiem lielākais darba mūžs mūsu skolā ir dežurantēm Mārai Rikardai, Dacei Engerei un Ingūnai Brūverei, darbvedei Sandrai Ābramai un direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos Vitālijam Terentjevam.

Par skolas tradīcijām kļuvusi skolas absolventes Artas Deniņas ikgadējā stipendija „Ceļa Maize” - labākajam 9.klases absolventam, Carnikavas novada Tirdzniecības palātas ceturkšņa stipendijas pasniegšanas pasākumi skolēniem par panākumiem mācībās un sabiedriskajā dzīvē.

Skolas dzīve mainās ik gadu, šogad, kad pirmajai izglītības iestādei Carnikavā aprit 225 gadi, esam gatavi jaunām pārmaiņām un izaicinājumiem.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru